iFinanses: 22. jūlijs, 2013

Publiski ir izskanējuši dažādi viedokļi par šo jautājumu, vairums no kuriem atbalsta likuma interpretāciju, no kuras izriet, ka valdes loceklis ir uzskatāms par ar uzņēmumu saistītu personu tad, ja tam ir vairākums balsstiesību sabiedrības pārvaldes institūcijās, t.i., dalībnieku sapulcē vai valdē.

Ņemot vērā jautājuma aktualitāti, zemāk sniedzu normatīvo aktu analīzi par šo jautājumu.

Saskaņā ar likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 1. panta 5. daļu: Ar uzņēmumu saistīta persona – persona, kurai (fiziskās personas gadījumā — tās radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) pieder vairāk nekā 50 procenti no komercsabiedrības pamatkapitāla vai daļu vērtības vai kooperatīvās sabiedrības paju vērtības vai kurai (fiziskās personas gadījumā — tās radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme komercsabiedrībā vai kooperatīvajā sabiedrībā.

Kapitāla daļu īpašuma tiesību pazīme papildu komentārus neprasa, savukārt izšķirošās ietekmes definīcija likumā par UIN nav iekļauta. Likuma par UIN 1. panta 1. daļa nosaka, ka likumā lietotie termini atbilst likumos Par nodokļiem un nodevām, Par grāmatvedību, Gada pārskatu likumā, Kredītiestāžu likumā, Krājaizdevu sabiedrību likumā un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā lietotajiem terminiem. Tomēr arī uzskaitītie normatīvie akti neparedz izšķirošās ietekmes definīciju.

Šis termins ir izskaidrots Koncernu likumā, saskaņā ar kura 3. panta 1. daļu izšķirošā ietekme var rasties vai nu uz koncerna līguma pamata, vai uz līdzdalības pamata. Savukārt likuma 3. panta 3. daļa izskaidro, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

  1. Uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums
  2. Uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu
  3. Uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu
  4. Uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā

Piemērojot Koncerna likumā lietoto izšķirošās ietekmes definīciju, secinājums ir, ka valdes loceklis nav uzskatāms par ar uzņēmumu saistītu personu, jo izšķirošā ietekme var rasties tikai, pamatojoties uz līdzdalību kapitālā vai tam atbilstošām balsstiesībām.

Taču ņemot vērā, to, ka likums par UIN neparedz atsauci uz Koncerna likuma definīcijām, pastāv interpretācijas iespēja nepiemērot Koncerna likuma definīcijas un interpretēt likumā par UIN doto izšķirošās ietekmes definīciju paplašināti, t.i., attiecinot to arī uz vairākumu sabiedrības valdē.

Manuprāt, likums par UIN ir piemērojams kopā ar Koncerna likumā doto izšķirošās ietekmes definīciju, un tāpēc uzskatu, ka valdes loceklis nav ar uzņēmumu saistīta persona, ja vien tam nepieder virs 50% pamatkapitāla daļu vai nav nodrošināta izšķiroša ietekme uz līdzdalības vai līgumiska pamata. Tomēr, ņemot vērā atšķirīgās interpretācijas iespējas, valdes loceklim, veicot darījumus ar sabiedrību, būtu ieteicams saņemt oficiālu skaidrojumu šajā jautājumā.