Publicēts iFinanses.lv 2014. gada 6. novembrī

Man ir vairāki jautājumi par tirgus cenu pamatošanu darījumos, kur ir iesaistītas fiziskās personas:

  1. Uzņēmums pārdod preci fiziskai personai, kura ir pirmās pakāpes radinieks šī paša uzņēmuma dalībniekam – citai fiziskai personai. Vai uzņēmums un pircējs ir saistītas personas likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) izpratnē? Vai šim darījumam ir jāpamato atbilstība tirgus cenām?
  2. Uzņēmums pārdod preci fiziskai personai, kura ir pirmās pakāpes radinieks šī uzņēmuma vienīgajam valdes loceklim (valdes loceklim nepieder daļas minētajā uzņēmumā). Vai darījumam ir jāpamato atbilstība tirgus cenām?
  3. Divi uzņēmumi pārdod viens otram preci. Abos uzņēmumos ir viens un tas pats valdes loceklis, taču dažādi dalībnieki. Valdes loceklim nepieder daļas nevienā no šiem uzņēmumiem. Vai minētie uzņēmumi ir saistīti likuma par UIN izpratnē? Vai šim darījumam ir jāpamato atbilstība tirgus cenām?

Atbild SIA AAT partneris, sertificēts nodokļu konsultants Artūrs Breicis:

Atbildot uz šiem jautājumiem, ir jāanalizē katra situācija atsevišķi.

1.situācija. Darījums starp juridisko un fizisko personu

Saskaņā ar likuma par UIN 1.panta 5.punktu, ja uzņēmuma dalībniekam (fiziskai personai) pieder vairāk nekā 50% no uzņēmuma, tad šis uzņēmuma dalībnieks un tā pirmās pakāpes radinieks ir ar uzņēmumu saistītas personas.

Likuma par UIN 12.pants nosaka – darījumu tirgus vērtība ir jāpamato darījumos, kurus uzņēmums veic ar uzņēmumu saistītām personām (neizšķirot rezidentus un nerezidentus). Līdz ar to šajā situācijā uzņēmumam būs jāpamato tirgus vērtība darījumam, kurš veikts ar uzņēmuma dalībnieka (kuram pieder virs 50% kapitāla daļu) pirmās pakāpes radinieku.

2.situācija. Darījums starp juridisko un fizisko personu

Arī šajā situācijā ir jāanalizē likuma par UIN 1.panta 5.punkts, kurā noteikta ar uzņēmumu saistītas personas definīcija. Valdes loceklis neietilpst šajā definīcijā. Ņemot vērā, ka valdes loceklim nepieder virs 50% kapitāla daļu šajā uzņēmumā, ir jāsecina, ka tas nav uzskatāms par ar uzņēmumu saistītu personu, kā arī par tādu nav uzskatāms valdes locekļa pirmās pakāpes radinieks (skat. arī Augstākās tiesas 12.03.2014. spriedumu lietā Nr.A42994709 SKA-80/2014).

3.situācija. Darījums starp divām juridiskām personām

Šajā gadījumā ir jāanalizē likuma par UIN 1.panta 3.daļas 4.punkts, kurā ir teikts – ja vienai un tai pašai personai (vai vienām un tām pašām personām) ir balsu vairākums šo komercsabiedrību vai kooperatīvo sabiedrību pārvaldes institūcijās (valdēs), tad uzņēmumi ir uzskatāmi par saistītiem. Ņemot vērā, ka abos uzņēmumos ir viens un tas pats valdes loceklis, un pieņemot, ka visiem valdes locekļiem (ja ir vēl citi) kopā ir balsu vairākums, tad šie divi uzņēmumi ir uzskatāmi par saistītiem.

Atbilstoši likuma par UIN 12.panta prasībām darījumu tirgus vērtība būs jāpamato tikai gadījumos, ja Latvijas uzņēmums veiks darījumu ar

  • ārvalstu saistīto uzņēmumu;
  • ar uzņēmumu grupas uzņēmumu (šis kritērijs neizpildās, jo ir dažādi kapitāla daļu īpašnieki);
  • uzņēmumu, kurš ir atbrīvots no uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) vai kuram ir piemērotas UIN atlaides vai
  • uzņēmumu, kurš atrodas, ir izveidots vai nodibināts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijā.

Tādējādi, pieņemot, ka abi uzņēmumi atrodas Latvijā un nesaņem nodokļu atlaides, starp viņiem veiktais darījums neatbilst likuma par UIN 12.panta prasībām un darījumos piemēroto cenu atbilstība tirgus cenām nav jāpamato.