Publicēts iFinanses.lv 2015. gada 3. augustā

Lietuvas uzņēmumam Latvijā ir filiāle, kas nodarbojas ar preču izplatīšanu Latvijā. Lietuvas uzņēmums piegādā filiālei preces par ražotāja cenām un neuzskata to par preču pārdošanu filiālei. Vai Lietuvas uzņēmums ir uzskatāms par saistīto uzņēmumu attiecībā pret filiāli, un vai uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas 2.pielikumā būtu jāuzrāda šie darījumi ar galveno uzņēmumu?

Atbild SIA „AAT” partneris, sertificēts nodokļu konsultants Artūrs Breicis:

Atbildot uz jautājumu par saistīto uzņēmumu (tirgus vērtības) principu piemērošanu attiecībās starp filiāli un galveno uzņēmumu, ir jāanalizē likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likums par UIN) un Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.587 „Nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību apliekamā ienākuma noteikšanas un nodokļu maksāšanas kārtība” (MK noteikumi Nr.587).

Transfertcenas

Atbilstoši MK noteikumu Nr.587 4.punktam “nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības apliekamo ienākumu nosaka, pieņemot, ka pastāvīgā pārstāvniecība ir kapitālsabiedrība – Latvijas rezidents, kas veic tādu pašu vai līdzīgu darbību tādos pašos vai līdzīgos apstākļos kā pastāvīgā pārstāvniecība un darbojas neatkarīgi no nerezidenta, kura pastāvīgā pārstāvniecība tā ir, un jebkurām citām personām (rezidentiem vai nerezidentiem)”.

Tālāk MK noteikumu Nr.587 9.3.punktā precīzi noteikts, ka pastāvīgās pārstāvniecības peļņu palielina par summu, kuru veido “darījuma vērtības un tirgus vērtības starpība, ja pastāvīgā pārstāvniecība vai nerezidents veic citus darījumus ar citām personām vai šādi darījumi tiek uzskatīti par veiktiem starp pastāvīgo pārstāvniecību un nerezidentu, kura pastāvīgā pārstāvniecība tā ir”.

Tātad MK noteikumos ir nostiprināta pastāvīgās pārstāvniecības kā atsevišķa uzņēmuma pieeja, no kuras izriet, ka iekšējie “darījumi”, kurus filiāle / pastāvīgā pārstāvniecība veic ar galveno uzņēmumu, nodokļu mērķiem ir jāpielīdzina tādiem, ko veiktu juridiski neatkarīgi komersanti, t.i., ir uz šiem darījumiem attiecas transfertcenu normas.

UIN deklarācija

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.981 “Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu” 4.19.punktu 2.pielikums ir aizpildāms par darījumiem, kas veikti ar saistītajiem ārvalstu uzņēmumiem un citiem subjektiem, kuri ir minēti likuma par UIN 12.pantā. Pastāvīgās pārstāvniecības “darījumi” ar galveno uzņēmumu šajā punktā nav pieminēti, līdz ar to formāli šādi darījumi nav jāatspoguļo UIN deklarācijas 2.pielikumā.

Tomēr ir jāņem vērā MK noteikumu Nr.587 7. un 8.punkts, kas regulē pastāvīgās pārstāvniecības izmaksu atzīšanu. Pastāvīgā pārstāvniecība ir tiesīga samazināt apliekamo ienākumu par galvenā uzņēmuma izmaksām, kas ir tieši saistītas ar pastāvīgās pārstāvniecības saimniecisko darbību. Lai pamatotu šādu peļņas samazinājuma summu, nodokļu deklarācijai ir jāpievieno rakstisks skaidrojums par izdevumiem, kas veido samazinājuma summu, norādot izdevumu sastāvu un summas pa izdevumu veidiem.

Tātad konkrētajā situācijā Lietuvas uzņēmuma filiālei / pastāvīgajai pārstāvniecībai būtu jāiesniedz UIN deklarācijas skaidrojums par galvenā uzņēmuma iegādāto un filiālei nodoto preču summām.