Ja Jūs veicat darījumus ar saistītajām personām (uzņēmumiem), Jums ir pienākums pierādīt darījuma atbilstību tirgus vērtībai, kā arī var rasties pienākums sagatavot transfertcenu dokumentācijas ziņojumu un iesniegt to Valsts ieņēmumu dienestā pēc pieprasījuma.

Ar 2018. gada 1. janvāri komercsabiedrībām, kurām izpildās sekojoši kritēriji, kas attēloti tabulā zem, ir pienākums iesniegt transfertcenu dokumentāciju. Tomēr arī citiem uzņēmumiem, kuriem viens no kritērijiem neizpildās, bet ir darījumi ar saistītām personām, Valsts ieņēmumu dienests var pieprasīt pierādījumus, kas apliecina darījumu atbilstību tirgus vērtībai.

Pienākums iesniegt transfertcenu dokumentāciju atbilstoši likuma

“Par nodokļiem un nodevām” 15.2 prasībām

Pienākums pierādīt darījumu tirgus vērtību
Jāiesniedz VID jebkurā gadījumā pēc pārskata gada beigām Jāiesniedz pēc VID pieprasījuma Transfertcenu dokumentācija atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” nav jāgatavo
Globālā dokumentācija Globālā dokumentācija Ja kontrolēto darījumu summa ir mazāka par 250 000, nodokļu maksātājam NAV jāgatavo obligātā dokumentācija saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībām. Tomēr darījumu tirgus vērtība ir jāpierāda, ievērojot MK 14.11.2017 noteikumu Nr.677 prasības. Tātad ir jāsagatavo vienkāršota dokumentācija.
Ja kontrolēto darījuma kopsumma ir > 15 000 000 Apgrozījums < 50 000 000 un kontrolēto darījumu summa no 5 000 0000 līdz 15 000 000
Apgrozījums > 50 000 000 un kontrolēto darījumu summa > 5 000 000
Vietējā dokumentācija Vietējā dokumentācija
Kontrolēto darījumu summa ir > 5 000 000 Kontrolēto darījumu summa ir >250 000, bet < 5 000 000

Transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas ietvaros mūsu speciālisti veic šādus pakalpojumus:

  • Saistīto pušu darījumu izvērtēšana un rekomendāciju sniegšana par transfertcenu dokumentācijas nepieciešamību un tās apjomu
  • Gadījumā, ja dokumentāciju sagatavo jūsu komanda, mēs veiksim tās izvērtējumu
  • Salīdzināmo datu (uzņēmumu vai darījumu) atlase, lai pamatotu grupas ietvaros piemērotās cenas (benchmarking study)
  • Rekomendāciju sniegšana par piemērotāko transfertcenu metodoloģijas izvēli konkrētajam darījumam
  • Rekomendāciju sniegšana par transfertcenu metodoloģijas praktisko ieviešanu, cenu koriģēšanu, attaisnojuma dokumentu sagatavošanu.

Mēs apzināmies, ka klientiem nav nepieciešama tikai un vienīgi formāla transfertcenu politika, bet gan risinājums, kurš sniegtu precīzu informāciju par transfertcenu veidošanas  kārtību, kā arī drošības sajūtu Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes laikā. Tāpēc mūsu pakalpojumi balstās ne tikai uz formālu likuma izpildes pieeju, bet ietver arī  klienta transfertcenu risku izvērtēšanu, risinājuma ieteikumu sniegšanu, transfertcenu produkta izstrādi, to ieviešanu dzīvē, kā arī rezultātu aizstāvēšanu iespējamās domstarpībās ar valsts iestādēm.

Transferta cenu pakalpojumi ietver arī konsultācijas par darījumu atbilstību tirgus vērtībai. Kā arī mūsu speciālistiem ir liela pieredze klientu apmācībā un lekciju pasniegšanā transferta cenu un citu nodokļu jautājumos.

Jautājumu gadījumā un, lai saņemtu sīkāku informāciju par šo pakalpojumu, lūdzu, zvaniet  +371 29274911, vai rakstiet info@transfertcenas.lv