2017. gada 8. jūnijā tika pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta devītajā daļā, saskaņā ar kuriem nodokļu maksātājam — starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošai vienībai — ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti. Nosacījumus, kuriem iestājoties ir sniedzams pārskats, pārskata struktūru un saturu, pārskatā lietoto terminu skaidrojumu, kā arī tā sagatavošanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Patreiz Ministru kabineta noteikumi atrodas izstrādes stadijā, zemāk sniedzam noteikumu projekta izklāstu.

Kopsavilkums

Jaunā kārtība paredz šādus pienākumus Latvijas uzņēmumam, kurš ietilpst starptautiskā uzņēmumu grupā:

 • ja esat uzņēmumu grupas, kuras konsolidētais apgrozījums pārsniedz 750 miljoni eiro, mātes uzņēmums, jums būs pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam Starptautiskās uzņēmuma grupas pārskatu (country-by-country reporting).
 • ja esat šādā grupā, taču neesat grupas mātes uzņēmums, arī šajā gadījumā iespējams, ka jums ir jāsniedz šis pārskats, vai kā minimums jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam par to, kurš no grupas uzņēmumiem savā rezidences valstī šādu pārskatu sniegs.

Kas ir starptautiskās uzņēmumu grupas pārskats?

Starptautiskās uzņēmumu grupas pārskats tiek ieviests atbilstoši  ES Padomes 2016.gada 25.maija direktīvas (ES) 2016/881, ar ko Direktīvu 2011/16/ES groza attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā (turpmāk – Direktīva) prasībām. Šīs prasības atbilst arī starptautiskajām norisēm Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – ESAO) līmenī (ESAO Rīcības plāna par nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu (BEPS) 13.aktivitātei). Šī aktivitāte paredz standartu kopumu attiecībā uz informācijas apmaiņu starptautisku uzņēmumu grupu darbības pārskatāmības veicināšanai).

BEPS 13. aktivitāte paredz  trīspakāpju transfertcenu dokumentācijas prasību ieviešanu. Pirmkārt, BEPS rekomendē ieviest tā saucamo Grupas pārskatu (Master File), otrkārt, Vietējo pārskatu (Local file). Treškārt, tas prasa identificēt katra grupas locekļa darbību attiecīgajā jurisdikcijā un sniegt vispārīgu informāciju par uzņēmuma aktivitātēm tajā.

Gan Direktīva, gan BEPS 13. aktivitāte paredz  standartu kopumu izstrādi attiecībā uz informācijas apmaiņu starptautisku uzņēmumu grupu darbības pārskatāmības veicināšanai, lai cīnītos pret agresīvu nodokļu plānošanu un peļņas aizplūšanu. Tā rezultātā Starptautiskās uzņēmumu grupas pārskata standarts ir vispārējs informatīvs dokuments, kas satur informāciju par grupas locekļu darbību: peļņas apjomu, darbinieku skaitu, veicamajām funkcijām utt.

Valsts ieņēmumu dienests, saņemot pārskatu, nodos to tām valstu nodokļu administrācijām, kurās ir pārstāvēta attiecīgā starptautiskā uzņēmumu grupa, ja ar attiecīgajām valstīm Latvijai ir spēkā attiecīgs starptautisks instruments informācijas apmaiņai. Automātiska informācijas apmaiņa ar pārskatiem atbilstoši ESAO BEPS 13.aktivitātei notiks arī ar valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, un šī apmaiņa notiks slēdzot divpusējus vai daudzpusējus līgumus starp kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz divpusējām nodokļu konvencijām vai Konvenciju par savstarpējo administratīvo sadarbību nodokļu jomā (Latvijas Republikā piemērojama no 2014.gada 1.novembra).

Kam ir pienākums iesniegt pārskatu?

Starptautiskas uzņēmumu grupas mātes uzņēmums, kas ir rezidents nodokļu vajadzībām Latvijas Republikā, 12 mēnešu laikā pēc pārskata fiskālā gada pēdējās dienas sagatavo un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu attiecībā uz pārskata fiskālo gadu.

Starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kura nodokļu vajadzībām ir rezidents Latvijas Republikā un kura nav starptautiskas uzņēmumu grupas mātes uzņēmums, sagatavo un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu attiecībā uz tās starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata fiskālo gadu, kurā tas ir sastāvā esoša vienība, ja ir spēkā kāds no šādiem nosacījumiem:

 • mātes uzņēmumam nav pienākuma tā nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences valstī vai teritorijā sagatavot un sniegt pārskatu;
 • ar valsti, kurā mātes uzņēmums ir rezidents nodokļu vajadzībām, ir spēkā esošs starptautisks līgums, bet nav spēkā esošs attiecīgs kompetentās iestādes līgums, lai  sagatavotu un sniegtu pārskatu;
 • mātes uzņēmuma nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences valstī ir noticis sistēmisks traucējums, par ko Valsts ieņēmumu dienests ir darījis zināmu sastāvā esošajai vienībai, kura nodokļu vajadzībām ir rezidents Latvijas Republikā.

Kas ir starptautiska uzņēmumu grupa?

Starptautiska uzņēmumu grupa ietver divus vai vairākus uzņēmumus, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas dažādās valstīs vai teritorijās, vai kas ietver uzņēmumu, kura rezidence nodokļu vajadzībām atrodas vienā valstī vai teritorijā un kuram nodokļus par saimniecisko darbību, ko tas veic ar pastāvīgās pārstāvniecības starpniecību, uzliek citā valstī vai teritorijā, un kas nav izslēgta starptautiska uzņēmumu grupa.

Izslēgta starptautiska uzņēmumu grupa – grupa, kuras kopējie konsolidētie grupas ieņēmumi (apgrozījums) attiecīgajā fiskālajā gadā tieši pirms pārskata fiskālā gada, kā tas atspoguļots tās konsolidētajā gada pārskatā par šādu iepriekšējo fiskālo gadu, nepārsniedz 750 000 000 euro.

Līdz ar to svarīgākais grupas kritērijs ir konsolidētais apgrozījums 750 miljonu apmērā.

Kas ir starptautiskā uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība

Starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība ir:

 • jebkura starptautiskas uzņēmumu grupas atsevišķa vienība, kura veic saimniecisko darbību un ir iekļauta starptautiskas uzņēmumu grupas konsolidētajā gada pārskatā vai tiktu tajā iekļauta, ja līdzdalības daļas šādas starptautiskas uzņēmumu grupas vienības, kura veic saimniecisko darbību, pamatkapitālā tiktu tirgotas publiskā vērtspapīru biržā;
 • jebkura tāda vienība, kura veic saimniecisko darbību un ir izslēgta no starptautiskas uzņēmumu grupas konsolidētā gada pārskata, pamatojoties tikai uz lieluma vai būtiskuma apsvērumiem;
 • jebkura noteikumu 2.4.1. vai 2.4.2.apakšpunktā minētā atsevišķa starptautiskas uzņēmumu grupas vienība, ja tā sagatavo atsevišķu gada pārskatu;

Domājams, ka Latvijā nebūs daudz uzņēmumu, kuri kvalificēsies starptautiskas uzņēmumu grupas mātes uzņēmuma prasībām. Tomēr uzņēmumi, kuri atbildīs starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības statusam, varētu būt daudz.

Ko darīt ārvalstu uzņēmumu meitas sabiedrībām (grupas sastāvā esošām vienībām)?

Jebkurai starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošai vienība, kura nodokļu vajadzībām ir rezidents Latvijas Republikā, ne vēlāk kā pārskata fiskālā gada pēdējā dienā ir jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam, vai tā ir mātes uzņēmums vai aizstājējmātes uzņēmums, vai arī starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kurai ir pienākums sagatavot pārskatu. Šo informāciju par pirmo pārskata fiskālo gadu, kas sākas 2016.gada 1.janvārī, ir jāpaziņo līdz 2017.gada 31.augustam.

Starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kura nodokļu vajadzībām ir rezidents Latvijas Republikā un nav ne mātes uzņēmums, ne aizstājējmātes uzņēmums, ne tāda starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kurai ir pienākums sagatavot pārskatu, ne vēlāk kā pārskata fiskālā gada pēdējā dienā paziņo Valsts ieņēmumu dienestam par pārskatu sniedzošā subjekta identitāti un rezidenci nodokļu vajadzībām.

Par pirmo pārskata fiskālo gadu, kas sākas 2016.gada 1.janvārī, paziņo līdz 2017.gada 31.augustam.

Pārskata saturs

Pārskats sastāv no trim sadaļām:

 • Pārskats par ienākumu sadali, nodokļiem un saimniecisko darbību dalījumā par nodokļu vajadzībām izvēlētām rezidences valstīm vai teritorijām, kas ietver informāciju par ieņēmumu summu, peļņu (zaudējumiem) pirms ienākuma nodokļa nomaksas, samaksāto ienākuma nodokli, uzkrāto ienākuma nodokli, pamatkapitālu, uzkrātajiem ienākumiem, darbinieku skaitu un materiālajiem aktīviem, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, attiecībā uz katru valsti vai teritoriju, kurā darbojas starptautiska uzņēmumu grupa (pielikuma 1.tabula);
 • Saraksts ar visiem starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošiem subjektiem, kuri iekļauti katrā apkopojumā dalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētajām valstīm vai teritorijām, kas ietver informāciju par katras starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošas vienības identifikāciju, norādot tās izvēlētās rezidences valsti vai teritoriju un, ja tā atšķiras no minētās nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences valsts vai teritorijas, to valsti vai teritoriju, saskaņā ar kuras tiesību aktiem norādītā sastāvā esoša vienība ir izveidota, un tās galveno saimniecisko darbību vai saimnieciskās darbības būtību (pielikuma 2.tabula);
 • Papildu informācija, kurā iekļauta papildu informācija vai paskaidrojumi, kas veicina izpratni par pārskatā obligāti sniedzamo informāciju (pielikuma 3.tabula).

1.tabula. Pārskats par ienākumu sadali, nodokļiem un saimnieciskās darbības veidiem sadalījumā pa valstīm vai teritorijām nodokļu vajadzībām

Starptautiskas uzņēmumu grupas nosaukums:Attiecīgais fiskālais gads:Izmantotā valūta
Rezidences valsts vai teritorija nodokļu vajadzībām Ieņēmumi Peļņa (zaudēju-mi) pirms ienākuma nodokļa nomaksas Nomaksātais ienākuma nodoklis (pēc kases principa) Uzkrātais ienākuma nodoklis – kārtējais gads Pamat-kapitāls Uzkrātie ienākumi Darbi- nieku skaits Materiālie aktīvi, kas nav skaidra nauda un tās ekvivalenti
Nesaistītas puses Saistītās puses Kopā

2.tabula. Saraksts ar visām starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošajām vienībām, kuras iekļautas katrā apkopojumā dalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētām rezidences valstīm un teritorijām

Starptautiskas uzņēmumu grupas nosaukums:

Attiecīgais fiskālais gads:

Rezidences valsts vai teritorija nodokļu vajadzībām Starptau-tiskas uzņēmu-mu grupas sastāvā esošās vienības nosau-kums Izveidoša-nas vai reģistrācijas vietas valsts vai teritorija, ja tā atšķiras no rezidences valsts vai teritorijas nodokļu vajadzībām Galvenais (-ie) saimnieciskās darbības veids (-i)
Pētniecība un izstrāde Intelektuālā īpašuma turējums vai pārvaldība Pirkšana vai publiskais iepirkums Apstrādes rūpniecība vai ražošana Pārdošana, tirgvedība vai izplatīšana Administratīvie, pārvaldības vai atbalsta pakalpojumi Pakalpojumu sniegšana nesaistītām pusēm Grupas iekšējā finansēšana Regulēti finanšu pakalpojumi Apdrošināšana Līdzdalība daļās vai citos kapitāla vērtspapīru instrumentos Neaktīva darbība Cits 1
1.
2.
3.

3.tabula. Papildu informācija

Starptautiskas uzņēmumu grupas nosaukums:

Attiecīgais fiskālais gads:

Jebkāda īsa papildu informācija vai paskaidrojums, kas uzskatāms par nepieciešamu vai kas veicina izpratni par obligāto informāciju, kas sniegta pārskatā par katru valsti