Publicēts:Ifinanses.lv 2014. gada 24.aprīlī

Labdien! MK noteikumos Nr.981 Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu (MK noteikumi Nr.981) noteikts, ka deklarācijas 2.pielikumu Darījumi ar saistītiem uzņēmumiem (personām) aizpilda nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas periodā ir bijuši darījumi ar uzņēmumu saistītu personu, saistītu ārvalstu uzņēmumu, komercsabiedrību, kura ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) vai kura izmanto citos Latvijas likumos noteiktās UIN atlaides, saistītu uzņēmumu, kas ar nodokļa maksātāju veido uzņēmumu grupu atbilstoši likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 14.1pantam, vai personu, kura atrodas, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā. Attiecīgi pirms 2.pielikuma aizpildīšanas UIN deklarācijas sadaļā Informācija par pielikumu aizpildīšanu 92.rindā tiek likta atzīme Jā.

Uzņēmumam, par kuru tiek iesniegta UIN deklarācija, ir bijuši darījumi ar saistītu personu (Latvijas rezidentu). Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā uzstāj, ka minētais pielikums un atzīme ir veicami tikai tad, ja bijuši darījumi ar ārvalstu saistītiem uzņēmumiem un personām, un pieprasa labot deklarāciju. Kā pareizi rīkoties šādā situācijā? Kur tādā gadījumā UIN deklarācijā atspoguļot darījumus ar saistītām personām (Latvijas rezidentiem) vai ar uzņēmumiem (Latvijas rezidenti), kas ar nodokļu maksātāju veido uzņēmumu grupu?


Atbild AAT SIA sertificēts nodokļu konsultants Artūrs Breicis:

No situācijas apraksta nav saprotams, vai uzņēmums, par kuru tiek iesniegta UIN deklarācija, ir veicis darījumus ar uzņēmumu saistītu personu (t.i., fizisku personu) vai saistīto uzņēmumu, kas ar jautājuma autora pārstāvēto uzņēmumu veido uzņēmumu grupu atbilstoši likumam par UIN (vismaz 90% kapitāla daļu piederība). Tāpēc sniedzu vispārīgu komentāru par gadījumiem, kuros jāaizpilda UIN deklarācijas 2. pielikums.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.981 4.19.punktam UIN deklarācijas 2.pielikumā norāda informāciju par jebkuriem darījumiem, kas veikti ar:

  • uzņēmumu saistītu (fizisko) personu;
  • saistītu ārvalstu uzņēmumu vai personu, kura atrodas, ir izveidota vai nodibināta Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās;
  • komercsabiedrību, kura izmanto citos Latvijas Republikas likumos noteiktās UIN atlaides vai atvieglojumus;
  • saistītu uzņēmumu, kas ar nodokļa maksātāju veido vienu likuma par UIN 14.1pantā noteikto uzņēmumu grupu.

Likums par UIN skaidro, ka ar uzņēmumu saistīta fiziskā persona ir persona, kurai (arī tās radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošām personām līdz otrajai pakāpei) pieder vairāk nekā 50% no pamatkapitāla vai daļu vērtības vai kooperatīvās sabiedrības paju vērtības vai kurai (arī tās radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošām personām līdz otrajai pakāpei) ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme uzņēmumā. Ja darījums veikts ar šādu saistītu fizisku personu, tad ir jāaizpilda UIN deklarācijas 2.pielikums.

Ja darījums veikts ar saistītu uzņēmumu (90% kapitāla daļu piederības kritērijs par darījumiem 2013.gadā noteikts likuma par UIN 14.1pantā, par darījumiem 2014.gadā – likuma par UIN 12.pantā), tad ir jāaizpilda UIN deklarācijas 2.pielikums.

Ja uzņēmumi ir savstarpēji saistīti saskaņā ar likuma par UIN 1.panta 3.daļu, bet neveido uzņēmumu grupu likuma par UIN 14.1panta (2013. gadā) izpratnē, pie nosacījuma, ka neviens no uzņēmumiem neizmanto citos Latvijas Republikas likumos noteiktās UIN atlaides vai atvieglojumus, tad par darījumiem ar šādām personām UIN deklarācijas 2.pielikums nav jāaizpilda.