Saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 3. p. 8.d. UIN ietur pēc 15% likmes no visiem maksājumiem un dividendēm (izņemot 3.panta 8.2 daļā minētos maksājumus, t.i. procentus, autoratlīdzības un ārkārtas dividendes), ko Latvijas rezidenti vai nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas MK noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai trešo personu banku kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā, izņemot maksājumus par preču piegādēm un iegādātajiem ES vai EEZ publiskās apgrozības vērtspapīriem, ja šīs preces un vērtspapīri tiek iegādāti par tirgus cenām (transfer pricing).

Tātad no maksas par pakalpojumiem, kurus ir sniedzis ofšora uzņēmums, ir jāietur 15%.

Protams, uzņēmums var lūgt Valsts ieņēmumu dienestam atļauju neieturēt nodokli no maksājumiem par pakalpojumiem. Šim nolūkam izmaksātājam jāpierāda, ka maksa par pakalpojumu netiek veikta ar nolūku samazināt šā maksātāja apliekamo ienākumu un nemaksāt vai samazināt Latvijā maksājamos nodokļus.