Fiziskā persona, kura ir vienīgais dalībnieks uzņēmumā, ir izsniegusi šim uzņēmumam aizdevumu uz procentiem, atmaksas termiņš ir pēc pieprasījuma. Pārskata gada laikā uzņēmums ir daļēji atmaksājis aizdevumu un uzkrātos procentus? Kā šādu darījumu atspoguļot uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā?

[spacer height=”20px”]

MK noteikumu Nr.981 “Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu” 4.19. punkts nosaka, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas 2. pielikumu aizpilda par darījumiem ar saistītu personu. Aizpildot deklarācijas 2.pielikumu, ja vairākos darījumos ar vienu un to pašu personu izmantotās tirgus vērtības (cenas) noteikšanas metodes atsevišķiem darījumiem ir dažādas, vai atsevišķi darījumi ir veikti par cenām, kas neatbilst tirgus vērtībai, tad šo darījumu summas norāda katru savā rindā.

Tātad uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā ir jānorāda darījuma summa. Ko aizdevuma līguma gadījumā nozīmē – “darījuma summa”?

Analizējot aizdevuma darījuma definīciju, saskaņā ar Civillikuma 1934.pantu: „Ar aizdevuma līgumu jāsaprot zināma daudzuma atvietojamu lietu nodošana īpašumā, ar pienākumu atdot saņemto tādā pašā daudzumā un tādas pašas šķiras un labuma lietās”. Aizdevuma termiņš nav obligāts, bet ir vēlams. Attiecībā uz aizdevumu līgumiem, saistības priekšmets Civillikuma 1401.panta nozīmē ir aizdotas naudas summas vai attiecīgu atvietojamu lietu atdošana.  Savukārt procenti ir dodami tikai tad, ja tie ir pielīgti.

Ņemot vērā minētās Civillikuma normas, ir secināms, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas 2.pielikumā minētais jēdziens „darījuma summa” situācijā, kad tiek noslēgts aizdevuma līgums, ir jāsaprot noslēgtā aizdevuma līguma ietvaros aizdotās naudas pamatsummu (aizdevums) kopā ar uzkrātajiem procentiem par aizdevuma izsniegšanu (procenti).