Lai uzsāktu komercdarbību Latvijā, ārvalstu uzņēmumam ir jāizvēlas sev piemērotākā juridiskā forma. Šajā rakstā tiek apkopoti svarīgākie nodokļu un juridiski aspekti, kuri var palīdzēt komercdarbības formas izvēlē.

Ārvalstu uzņēmums Latvijā var atvērt pārstāvniecību bez tiesībām veikt komercdarbību, reģistrēt pastāvīgo pārstāvniecību Valsts ieņēmumu dienestā (VID) vai filiāli Uzņēmumu Reģistrā, vai arī reģistrēties kā juridiskā persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība.

Pārstāvniecība

Vispārīga informācija

No juridiskā viedokļa pārstāvniecība ir minimālākā klātbūtnes forma, kuru ārvalstu uzņēmums var izmantot Latvijā. Tai nav tiesību veikt komercdarbību un, kamēr šis ierobežojums tiek ievērots, tā netiek aplikta ar nodokļiem.

Pārstāvniecība drīkst veikt sekojošas darbības, kuras netiek uzskatītas par komercdarbības veikšanu: uzņēmējdarbības iespēju meklēšana, tirdzniecības, zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņa, tirdzniecības un ekonomisko attiecību attīstība ar Latvijas uzņēmumiem.

Nodokļu un grāmatvedības statuss

Pārstāvniecība netiek uzskatīta par nodokļu maksātāju, tāpēc tā ir atbrīvota no prasībām veikt grāmatvedības uzskaiti, iesniegt nodokļu deklarācijas un gada pārskatus.

Vienīgais izņēmums ir, ja pārstāvniecība pieņem darbā darbiniekus, tad uz to sāk attiekties prasības, kuras attiecas uz darba devēju. Tai ir jāizpilda likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, tostarp noteikumus, kuri attiecas uz nodokļu uzskaiti.

Pastāvīgā pārstāvniecība

Vispārīga informācija

Ja ārvalstu uzņēmuma darbība skar ar nodokli apliekamās jomas, tad tam ir nepieciešams reģistrēties Latvijā kā nodokļu maksātājam. Uzņēmuma darbība ir jāanalizē saskaņā ar konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un izvairīšanās novēršanu, kas ir noslēgta starp Latviju un attiecīgo valsti, kuras rezidents uzņēmums ir un, ja tāda nepastāv, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14 pantu.

Kopumā, ārvalstu uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Latvijā, ja tam ir pastāvīgā vieta, kurā tas veic savu komercdarbību.

Arī gadījumos, ja uzņēmums veic būvniecības/montāžas darbus vai arī nodrošina uzraudzības/vadības pakalpojumu sniegšanu, kuri ir saistīti ar būvniecības darbības veikšanu, pastāv iespēja, ka ārvalstu uzņēmumam veidojas pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā. Darbības periods, no kura sāk uzskatīt, ka uzņēmumam ir pastāvīgā pārstāvniecība, parasti ir 6 mēneši.

Pastāvīgā pārstāvniecība var rasties arī gadījumā, ja ārvalstu uzņēmums Latvijā izmanto aģentu, kurš uzņēmuma vārdā ir pilnvarots parakstīt līgumus un/vai veikt pārrunas ar klientiem.

Ja ārzemju uzņēmums veic kādu no augstākminētajām darbībām Latvijas teritorijā – tā pienākums ir reģistrēt pastāvīgo pārstāvniecību VID. Kā alternatīva, ārzemju uzņēmums var reģistrēt Uzņēmumu Reģistrā filiāli.

Nodokļi

Pastāvīgās pārstāvniecības tiek apliktas ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Latvijā uzņēmuma ienākuma nodokļa likme ir 15%, un tā piemērošanas kārtība praktiski neatšķiras no juridiskas personas aplikšanu ar nodokli.

Izvēloties starp meitas uzņēmumu un pastāvīgo pārstāvniecību ir jāņem vērā sekojošie jautājumi:

  1. Ārvalstu uzņēmumam maksājamās dividendes var tik apliktas ar ieturējuma nodokli, bet tajā pašā laikā, pastāvīgās pārstāvniecības peļņa pēc nodokļiem var tikt viegli pārnesta uz galveno biroju bez jebkādiem papildus nodokļiem.
  2. Tā kā pastāvīgā pārstāvniecība ir daļa no ārvalsts uzņēmuma, sekojoši maksājumi, kurus pastāvīgā pārstāvniecība veic galvenajam uzņēmumam, nevar tikt uzskatīti kā pastāvīgās pārstāvniecības izdevumiem un tos nevar aplikt ar ieturējuma nodokli: nomas maksa, autoratlīdzība, atalgojums par apsaimniekošanas pakalpojumiem un procentu maksājumi. Tomēr, saskaņā ar nodokļu konvencijām, nosakot pastāvīgās pārstāvniecības peļņu, tiek pieļauta izdevumu, kuri rodas pastāvīgai pārstāvniecībai, tajā skaitā iepriekš minētajiem tēriņiem, atskaitīšana.

Pastāvīgās pārstāvniecībās apliekamā ienākuma vienkāršotā noteikšanas metode

Ja pastāvīgās pārstāvniecības komercdarbības periods nepārsniedz 12 mēnešus, tā var izvēlēties vienkāršoto apliekamā ienākuma noteikšanas metodi. Lai tiktu piemērota šī metode, pastāvīgajai pārstāvniecībai ir jāinformē VID 10 dienu laikā no to reģistrācijas datuma. Saskaņā ar vienkāršoto metodi – ar nodokli apliekamais ienākums ir 20% no kopējiem pastāvīgās pārstāvniecības ieņēmumiem un uzņēmuma ienākuma nodoklis tiks aprēķināts sekojoši:

UIN = Pastāvīgās pārstāvniecības ieņēmumi * 20% * 15%

Pielietojot vienkāršoto metodi, pastāvīgā pārstāvniecība var neiesniegt uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarāciju, peļņas vai zaudējuma aprēķinu un bilanci, ja ieņēmumi tiek saņemti ne vairāk kā no 3 Latvijas izmaksātājiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par nodokļa ieturēšanu un iemaksāšanu valsts budžetā, un ja par to ir informēts VID.

Meitas uzņēmums

Vispārīga informācija

Meitas uzņēmums ir juridiska persona, kura var tikt izveidota, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība

Vispopulārākā komercdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Minimālais pamatkapitāls sastāda 2000 LVL un vismaz puse ir jāiemaksā skaidrā naudā.

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību vada vismaz viens valdes loceklis, kurš tiek iecelts kopsapulcē. Valdes loceklis var būt gan rezidents, gan nerezidents.

Nodokļi

Meitas uzņēmums maksā 15% UIN no komercdarbības apliekamajiem ienākumiem.

Pamatlīdzekļu nolietojums nodokļu mērķiem tiek aprēķināts saskaņā atlikušās vērtības samazināšanas metodi: ēkām – 10%; dzelzceļa ritošajam sastāvam, jūras transportlīdzekļiem, enerģētiskajām iekārtām – 20%; IT un programmām – 70%; vieglajiem automobiļiem – 30%; citiem pamatlīdzekļi – 40%; naftas izpētes un ieguves iekārtām – 15%.

Nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu, ar komercdarbību nesaistītas izmaksas nav atskaitāmas. Ar nodokli apliekamais ienākums tiek palielināts par iepriekš minēto izmaksu summu, kura tiek pareizināta ar 1,5. Tikai 40% no reprezentācijas izdevumiem tiek atskaitīti. Pastāv arī citas korekcijas, kuras tiek piemērotas, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu.

Patstāvīgās pārstāvniecības un meitas uzņēmuma salīdzinājums

Patstāvīgās pārstāvniecības priekšrocības:

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu, pastāvīgā pārstāvniecība pirmos 12 mēnešus var pielietot vienkāršoto metodi ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšanai. Šāda metode ievērojami samazina administratīvās prasības.

Pastāvīgās pārstāvniecības peļņa var tikt atbrīvota no aplikšanas ar nodokli galvenā biroja valstī vai arī nomaksātie Latvijā nodokļi var tikt atskaitīti, aprēķinot nodokli attiecīgajā valstī.

Pastāvīgās pārstāvniecības ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas var tikt pārnesti uz galveno uzņēmumu, bez jebkādiem papildus nodokļu maksājumiem.

Nav juridisko prasību attiecībā uz vadības struktūru un termiņu, uz kuru tā tiek ievēlēta.

Vadītājs atskaitās galvenajam uzņēmumam, kurš tiešā veidā kontrolē pastāvīgo pārstāvniecību.

Pastāvīgajām pārstāvniecībām nav nepieciešamības sagatavot finanšu pārskatus, izņemot, ir jāsastāda peļņa vai zaudējumu aprēķins un bilance nodokļu aprēķināšanas vajadzībām.

Meitas uzņēmuma priekšrocības:

Juridiskā atbildība ierobežojas ar meitas uzņēmumu un neattiecas uz tā īpašniekiem.

Var būt viens vai vairāki ārvalstu uzņēmumi, kuri nodibina meitas uzņēmumu.

Latvijas likumdošana un prakse, attiecībā uz meitas uzņēmuma aplikšanu ar nodokļiem, ir attīstītāka nekā pastāvīgai pārstāvniecībai, kā rezultātā samazinās riski uzņēmumu ienākuma nodokļa riski.

Mēs sniedzam komercsabiedrību reģistrācijas, grāmatvedības pakalpojumus, nodokļu konsultācijas un transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas pakalpojumus. Sīkākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālr. +371 29274911 vai e-pastu: info@transfertcenas.lv.