Vadot seminārus uzņēmumiem par transfertcenām jeb darījumu tirgus vērtības noteikšanu, katru reizi sastopos ar vienu un to pašu jautājumu, kuru uzdod apmeklētāji: Vai mūsu situācijā ir jāpierāda darījumu tirgus vērtība? Bieži uzņēmumiem, kuri uzskata, ka uz viņiem attiecas transfertcenu risks, šī riska nav, un otrādi. Ņemot vērā, ka aizvien pastāv neskaidrības par šo pamatjautājumu, mēģināšu ilustrēt tipiskās situācijas, kurās ir transfertcenu risks un, kas ir varbūt vēl svarīgāk, kurās tā nav.

Atbildot uz augstākminēto jautājumu, parasti pārpratumi rodas, jo likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 12.pants, kas definē darījumu tirgus vērtības pamatus, ir jāpiemēro kopā ar likuma 1.pantu, kas satur saistīto uzņēmumu un ar uzņēmumu saistīto personu definīcijas.

Transfertcenu subjektu loks

Vispirms par likuma par UIN 12.pantu. Tanī noteikts, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo ienākumu palielina par starpību starp preču (pakalpojumu) pirkšanas (pārdošanas) vērtību un šī darījuma tirgus vērtību, ja preces (pakalpojumi) tiek pārdoti zem tirgus vērtības vai pirkti virs tirgus vērtības no šādām personām (skat. attēlu zemāk).
Slide1

Saistītie ārvalstu uzņēmumi

Saistīto uzņēmumu definīcija atrodama likuma par UIN 1.panta 3. un 5.daļā. Vēlos uzsvērt, ka šajā, pirmajā gadījumā, transfertcenu subjektam ir jāatbilst 2 kritērijiem:

 • jāveic darījums ar saistītu uzņēmumu šī panta izpratnē;
 • saistītajam uzņēmumam ir jābūt ārvalstu uzņēmumam.

Ja darījuma partneris ir saistīts vietējais uzņēmums, tas pats par sevi vēl nenozīmē, ka uz to neattiecas transfertcenu prasības. Tādā gadījumā situācija ir jātestē pēc citām pazīmēm – uzņēmuma grupa, nodokļu atlaižu saņemšana utt.

Saskaņā ar šo pantu var izšķirt vairākus saistīto uzņēmumu gadījumus.

Mātes un meitas uzņēmumi

Mātes uzņēmums ir komercsabiedrība, kuras līdzdalības daļa citā komercsabiedrībā pārsniedz 50% vai kurai citā komercsabiedrībā ir balsu vairākums. Savukārt meitas uzņēmums ir komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50% vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums.

Picture1-40

Augstāk redzamajā piemērā ir atainots gan tiešās līdzdalības paraugs, gan arī tas, kā mātes un meitas uzņēmumi var veidoties uz netiešās līdzdalības pamata. Gan tiešās, gan netiešās līdzdalības gadījumos likuma par UIN 12.panta prasības atteiksies tikai uz darījumu, kuru Latvijas uzņēmums veiks ar ārvalstu saistīto uzņēmumu (izņemot, ja līdzdalības daļa ir vismaz 90%, tad uzņēmumi B un C tiks uzskatīti par grupas uzņēmumiem, kuru darījumos ir jāievēro tirgus vērtība).

Tiešā līdzdalība

Saistītās komercsabiedrības (kooperatīvās sabiedrības) ir arī gadījumā, ja vienas komercsabiedrības (kooperatīvās sabiedrības) līdzdalības daļa otrā komercsabiedrībā (kooperatīvajā sabiedrībā) ir 20% – 50% (bez balsu vairākuma)

Picture2

Komercsabiedrības, no kurām vienai ir 20% – 50% līdzdalība otrā, būs saistītas tikai uz tiešās līdzdalības pamata un atbildīs likuma par UIN 12.panta prasībām gadījumos, ja viena no tām būs ārvalstu uzņēmums.

Māsas uzņēmumi

Atbilstoši likuma par UIN 1.panta 3.daļas 3.punktam divas vai vairākas komercsabiedrības (kooperatīvās sabiedrības) ir saistītas, ja vairāk nekā 50% no pamatkapitāla (daļu, paju) vērtības katrā no šiem uzņēmumiem pieder vai ar līgumu ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajos uzņēmumos:

 • vienai personai un šīs personas radiniekiem līdz 3.pakāpei vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz 2.pakāpei;
 • ne vairāk kā 10 vienām un tām pašām personām;
 • uzņēmumam, kurā fiziskajai personai (vai tās radiniekiem līdz 3.pakāpei, vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz 2.pakāpei) tieši vai netieši pieder vairāk nekā 50% no šīs komercsabiedrības pamatkapitāla vai daļu vērtības vai kooperatīvās sabiedrības paju vērtība.

Picture3

Māsas uzņēmumi var veidoties arī tad, ja tos kontrolē radinieki līdz 3.pakāpei, svainībā esošie līdz 2.pakāpei vai laulātie (skat. nākamo piemēru).

Picture4

Arī šajā gadījumā ir jāanalizē, vai A un B darījums ar ārvalstu uzņēmumu C kā Lietuvas uzņēmumu atbilst saistīto uzņēmumu definīcijai. Tā kā ģimenes locekļi kontrolē virs 50% uzņēmumos A, B un C, tad A un B darījumiem ar C ir jāpiemēro transfertcenu prasības. Darījumos starp A un B likuma par UIN 12.panta prasības nebūs jāievēro, izņemot gadījumu, ja viens no tiem izmantos nodokļu atlaides (piemēram, speciālajā ekonomiskajā zonā).

Picture5

Likums attiecas arī uz darījumu tirgus vērtības piemērošanu darījumam ar ārvalstu uzņēmumu, ja tos kontrolē līdz 10 vienām un tām pašām personām, piemēram, katrai no 10 personām pieder 6% šajos 2 uzņēmumos, no kuriem viens ir ārvalstu uzņēmums.

Vairākums valdē

Saskaņā ar likuma par UIN 1.panta 3.daļas 4.punktu uzņēmumi ir saistīti, ja vienai un tai pašai personai (vai vienām un tām pašām personām) ir balsu vairākums šo uzņēmumu pārvaldes institūcijās.

Picture6

Šajā gadījumā uzņēmumos A, B, C valdes locekļiem J.Bērziņam un V.Kļaviņam ir balsu vairākums visos uzņēmumos, bet transfertcenu normas attieksies tikai uz darījumu starp A un C, B un C.

Vienošanās samazināt nodokļus

Saskaņā ar likuma par UIN 1.panta 3.daļas 5.punktu uzņēmumi ir saistīti, ja starp tiem papildus līgumam par konkrētu darījumu jebkādā formā ir noslēgta vienošanās (arī vienošanās, kas atklātībai nav darīta zināma) par jebkādu līgumā neparedzētu papildu atlīdzību vai arī minētās sabiedrības veic cita veida saskaņotu darbību nodokļu samazināšanas nolūkā.

Šis punkts ļauj pielīdzināt saistītajiem uzņēmumiem faktiski jebkuru darījumu, ja pastāv aizdomas par vienošanos starp citādi nesaistītām pusēm par peļņas pārnešanu no Latvijas uz citu valsti. Šajā gadījumā pienākums pierādīt, ka darījuma mērķis nav izvairīties no nodokļu maksāšanas, gulstas uz nodokļu maksātāju.

Uzņēmumu grupa

Īpaši svarīgs kritērijs ir uzņēmumu grupa, jo tieši uz šī kritērija pamata parasti rodas pienākums pierādīt darījumu tirgus vērtību darījumos starp iekšzemes uzņēmumiem.

Vēsturiski pienākums pierādīt darījumu tirgus vērtību izrietēja no grupas uzņēmumu tiesībām pārnest nodokļu zaudējumus. No 2014. gada tiesības pārnest nodokļu zaudējumus tika izslēgtas no likuma, tomēr pienākums pamatot zaudējumu pārnešanu starp uzņēmumu grupas locekļiem saglabājās.

Uzņēmumu grupa sastāv no galvenā uzņēmuma un tā apakšuzņēmumiem. Galvenais uzņēmums un apakšuzņēmumi ir rezidenti Latvijā, citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai arī valstī, ar kuru Latvijai noslēgta nodokļu konvencija. Uzņēmumu grupa veidojas, ja vismaz 90% apakšuzņēmuma pieder (daļas un balsstiesības):

 • galvenajam uzņēmumam;
 • vienam vai vairākiem galvenā uzņēmuma apakšuzņēmumiem;
 • galvenajam uzņēmumam un 1 vai vairākiem tā apakšuzņēmumiem jebkādās kombinācijās.

Uzņēmumu grupas definīcija zināmā mērā atbilst saistīto pušu definīcijai saskaņā ar likuma par UIN 1.pantu. Iespējams, tāpēc ir radies viedoklis, ka darījuma tirgus cenām atbilst arī iekšzemes saistītie uzņēmumi. Tāpēc jāatceras, ka izšķirošais kritērijs šeit ir kapitāla daļu kontrole vismaz 90% apmērā.

Picture7

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu darījumi starp uzņēmumu grupas dalībniekiem, pat ja tie ir iekšzemes uzņēmumi, atbilst likuma par UIN 12.panta prasībām. Tādējādi, ja Latvijas uzņēmumu grupa, kuras visi dalībnieki ir Latvijas uzņēmumi, savstarpēji veiks darījumus, tiem visiem ir jāatbilst tirgus vērtībai. Tāpat transfertcenu prasības attieksies uz darījumiem ar grupas locekli, kurš ir ārvalsts uzņēmums.

Uzņēmumi, kas saņem nodokļu atlaides

Darījumus ar komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām, kuras ir atbrīvotas no UIN vai kuras izmanto citos Latvijas Republikas likumos noteiktās UIN atlaides, regulē likuma par UIN 12.pants, tādējādi uz šiem darījumiem attiecas noteikumi par darījumiem ar saistīto uzņēmumu vai ar uzņēmumu saistīto personu.

Picture8

Šajā gadījumā uzņēmumiem nav jābūt saistītiem. Darījumu tirgus vērtības noteikšanas pienākums gulstas uz nodokļu maksātāju, kurš veic darījumu ar uzņēmumu, kurš izmanto nodokļu atlaides.

Ar uzņēmumu saistītās fiziskās personas

Ar uzņēmumu saistīta fiziskā persona ir persona, kurai tieši vai tās radiniekiem līdz 3.pakāpei, vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz 2.pakāpei pieder vairāk nekā 50% no

 • komercsabiedrības pamatkapitāla vai
 • daļu vērtības, vai
 • kooperatīvās sabiedrības paju vērtības, vai
 • ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme komercsabiedrībā vai kooperatīvajā sabiedrībā (fiziskās personas gadījumā — tās radiniekiem līdz 3.pakāpei vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz 2.pakāpei).

Ar uzņēmumu saistītās fiziskās personas piemēru skatīt zemāk.

Picture9

Normatīvajos aktos un praksē ir skaidrots, ka ar uzņēmumu saistīta persona ir fiziska persona un tās līdzdalībai uzņēmumā ir jābūt tiešai.

Zemu nodokļu valstu uzņēmumi

Darījumi ar jebkuru uzņēmumu, kurš ir izveidots vai nodibināts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs, tiek uzskatīti par darījumiem ar saistīto uzņēmumu vai ar uzņēmumu saistīto personu. Ofšoru sarakstu nosaka MK noteikumi Nr.276 Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām.

Šajā gadījumā transfertcenu normu piemērošana ir obligāta neatkarīgi no tā, vai zemu nodokļu valstī reģistrēts uzņēmums ir saistīts vai nav.