Uzņēmumam ir 3 valdes locekļi ar vienādu daļu skaitu –  katram 33,33%. Uzņēmums vienam no valdes locekļiem pārdeva zemi (pamatlīdzekli). Kurā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas rindā jānorāda starpība starp tirgus vērtību, kura ir 80 750 EUR, un pārdošanas vērtību, kura ir 10 200 EUR? Aizpildītajā UIN deklarācijas 2.pielikumā “Darījumi ar saistītiem uzņēmumiem (personām)” un deklarācijā šī starpība automātiski atspoguļojas gan 32.rindā, gan 61.rindā. Vai tas ir pareizi?


Atbild Artūrs Breicis:

Atbilde sniegta, pieņemot, ka jautājumā aktuāla ir deklarācijas aizpildīšana par 2015.gadu, tādēļ atbildē pielikumi un deklarācijas rindas norādītas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.981“Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu”, kas bija spēkā 2015.gadā.

No jautājuma secināms, ka uzņēmumam ir 3 valdes locekļi un katram no tiem pieder 33,33% no uzņēmuma kapitāla daļām. Pieņemu, ka zemes gabals tika pārdots uzņēmuma valdes loceklim, kuram pieder 33,33% kapitāla daļu uzņēmumā, un ka uzņēmuma dalībniekus nesaista radniecības vai svainības saites.

Šajā gadījumā zemes gabala pārdošana valdes loceklim nebūs jāuzrāda UIN deklarācijas 2.pielikumā, jo uz to neattiecas likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likums par UIN) 12.panta 2.daļas prasības. Šis pants ir piemērojams tad, ja uzņēmums veic darījumu ar uzņēmumu saistītu personu.

Saskaņā ar likuma par UIN 1.panta 5.daļu ar uzņēmumu saistīta persona ir: “persona, kurai (fiziskās personas gadījumā — tās radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) pieder vairāk nekā 50 procenti no komercsabiedrības pamatkapitāla vai daļu vērtības vai kooperatīvās sabiedrības paju vērtības vai kurai (fiziskās personas gadījumā — tās radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme komercsabiedrībā vai kooperatīvajā sabiedrībā”.

Tātad atbilstoši definīcijai ar uzņēmumu saistīta persona ir dalībnieks, kuram (kopā ar radiniekiem vai svainībā esošajiem) pieder virs 50% kapitāla daļu uzņēmumā. No jautājuma izriet, ka virs 50% kapitāla daļu nevienam nepieder. Gadījumā, ja viens no pārējiem dalībniekiem ir radinieks un kopā kontrole pārsniedz 50%, likuma par UIN 12.pants būs piemērojams.

Savukārt valdes loceklis nav uzskatāms par ar uzņēmumu saistīto personu, jo tam nav izšķirošas ietekmes uzņēmumā. Termins “izšķiroša ietekme” ir skaidrots Koncernu likuma 3.panta 3.daļā, kas paredz, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

  • uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;
  • uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
  • uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
  • uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.

Ievērojot šo Koncernu likuma definīciju, valdes loceklim nav balstiesību vai kontroles uzņēmumā, un tāpēc tas nav uzskatāms par ar uzņēmumu saistītu personu. Praksē valdes locekļa pilnvaras dažkārt tiek jauktas ar balsstiesībām, izdarot nepareizu secinājumu, ka valdes loceklis ir ar uzņēmumu saistīta persona.

Augstākās Tiesas Administratīvo lietu departaments (12.03.2014. spriedumā Nr.SKA-80/2014) secināja, ka valdes locekļa tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi neliecina ne par balsstiesību vairākumu sabiedrībā, ne par kontroli pār sabiedrības izpildinstitūciju vai pārraudzības institūciju locekļu vairākumu, tādējādi nav uzskatāmas par izšķirošu ietekmi komercsabiedrībā.

Līdz ar to darījums ar valdes locekli, kuram pieder mazāk par 50% kapitāla daļu (ar nosacījumu, ka nav arī citu pazīmju, piemēram, radniecība ar citiem dalībniekiem), UIN deklarācijā nav jāuzrāda pat tajā gadījumā, ja valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi.

Ja uzņēmums veicis darījumu ar saistīto uzņēmumu vai ar uzņēmumu saistītu personu, tirgus vērtības un darījuma vērtības starpība ir jāatspoguļo UIN deklarācijas 2.pielikuma 9.ailē, un šī starpība jāuzrāda deklarācijas 32.rindā. UIN deklarācijas 2.pielikuma 10.aile (un deklarācijas 61.rinda) jāaizpilda tikai tad, ja darījuma partneris ir palielinājis apliekamo ienākumu. Līdz ar to pat tad, ja šajā situācijā dalībnieks būtu saistīta persona, konkrētā uzņēmuma darījums ar šo personu 2.pielikuma 10.ailē (UIN deklarācijas 61.rindā) nav jāatspoguļo.