Kā noteikt aizdevuma procentu likmi UIN vajadzībām?

Publicēts iFinanses.lv 2015. gada 18. martā

Kā saprotu – ja uzņēmums aizdod naudu īpašniekam, tad tas ir uzskatāms par ilgtermiņa aizdevumu un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanas vajadzībām ir jāpiemēro vidējā svērtā ilgtermiņa kredītu procentu likme. Kur meklēt iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējās svērtās ilgtermiņa kredītu procentu likmes?

Atbild SIA AAT partneris, sertificēts nodokļu konsultants Artūrs Breicis:

Ņemot vērā jautājumā sniegto informāciju, uz darījumu attiecas likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likums par UIN) 12.panta 2.daļas normas, t.i., darījuma vērtībai starp minēto uzņēmumu un tā īpašnieku kā saistītu personu ir jāatbilst tirgus vērtībai (procentu likme nedrīkst būt zem tirgus vērtības).

Lai noteiktu, vai izsniegtā kredīta procentu likmes atbilst tirgus vērtībai, ir jāpiemēro MK noteikumu Nr.556 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi” 90.–93.punktu normas, papildus izmantojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dokumentu “Transfertcenu noteikšanas vadlīnijas daudznacionāliem komersantiem un nodokļu administrācijām”.

Aizdevumu procentu likmes pamatošanai parasti tiek izmantota salīdzināmo nekontrolēto cenu metode, t.i., kontrolētā darījumā piemērotā likme ir jāsalīdzina ar savstarpēji nesaistītu uzņēmumu piemēroto procentu likmi salīdzināma darījuma ietvaros. Tomēr praksē var rasties problēmas ar šādu salīdzināmu darījumu identificēšanu, jo šādi dati parasti nav publiski pieejami.

Starptautiskajā praksē tiek piedāvāti instrumenti (datubāzes), kuri satur informāciju par izsniegtajiem aizdevumiem, kredītņēmēja kredītreitingu un piemērotajām procentu likmēm. Šādu instrumentu ir izstrādājis, piemēram, Van Dijka birojs (Bureau van Dijk), kura izstrādātās datubāzes satur informāciju par kredītiestāžu izsniegto aizdevumu procentu likmēm uzņēmumiem (bet ne fiziskajām personām).

Tomēr Latvijā praksē visbiežāk tiek izmantota Latvijas Bankas (LB) apkopotā statistika par kredītiestāžu izsniegtajiem aizdevumiem nefinanšu institūcijām un mājsaimniecībām. Kaut arī LB dati nav pilnvērtīgi salīdzināmi ar nefinanšu uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem, jo monetāro finanšu iestāžu (komercbanku) un uzņēmumu pamatdarbības veids un funkcijas ir atšķirīgas, praksē šo datu piemērošana tiek pieļauta, jo iegūt kvalitatīvākus datus par aizdevumu procentu likmēm, vismaz par adekvātu atlīdzību, nav iespējams.

Kredītiestāžu izsniegto kredītu gada vidējās svērtās procentu likmes tiek publicētas LB mājaslapas sadaļā: Statistika / Galvenie rādītāji / Procentu likmju statistika. Tanī sniegta statistika par kredītiestāžu izsniegto kredītu procentu likmēm, sagrupējot kredītus dažādos griezumos. Līdz ar to, lai piemērotu šādas statistikas likmes, darījumā ir jāanalizē tādi kritēriji kā

  • aizdevuma mērķis (nekustamā īpašuma iegāde, patēriņš u.c.);
  • izsniegtā aizdevuma termiņš;
  • procentu likmes veids (fiksētā vai mainīgā);
  • aizdevuma valūta;
  • nodrošinājums utt.

Papildus jāņem vērā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa sekas, kas rodas, ja fiziskajai personai tiek izsniegts aizdevums (kurš nav izsniegts saimnieciskās darbības vajadzībām) ar zemākiem procentu maksājumiem nekā tad, ja tie tiktu aprēķināti, izmantojot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 1.daļā noteikto formulu.

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums tiek noteikts kā pozitīva starpība starp procentu maksājumiem, kuru aprēķina pēc formulas:

Procentu_formula

Par samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītā ienākuma gūšanas dienu tiek uzskatīta katra taksācijas gada pēdējā diena.

Varam secināt, ka fiziskajai personai izsniegtajam aizdevumam procentu likmei ir jābūt vismaz 70% apmērā no LB noteiktās pirmstaksācijas gada vidējās svērtās procentu likmes, taču tas nenozīmē, ka tā nevar būt arī ievērojami augstāka, lai atbilstu likuma par UIN prasībām.