Tā kā mums pastāvīgi tiek uzdoti jautājumi par to, uz ko attieksies transfertcenas (un vai attieksies vispār), sniedzu komentārus par to, kāda izskatīsies saistīto personu (uzņēmumu) definīcija sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

Par uzņēmumu ienākuma nodokli

Vispirms, atbildot uz jautājumu  –  vai darījumu tirgus vērtība (transfertcenas) būs aktuālas arī nākamgad, atbilde ir, ka tās neviens nav atcēlis un transfertcenas būs spēkā arī turpmāk.

Saskaņā ar jaunā UIN likuma 4. panta 2. daļas 2. punkta (e) apakšpunktu  ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ietver arī “ienākumus, kurus nodokļu maksātājs būtu saņēmis, vai izdevumus, kuri nodokļu maksātājam nebūtu radušies, ja komerciālās un finanšu attiecības būtu veidotas vai nodibinātas pēc noteikumiem, kas būtu spēkā starp divām neatkarīgām personām, un  ja šo starp saistītām personām (no kurām viena ir nodokļa maksātājs) slēgto darījumu vērtība būtu atbilstoša tirgus cenai (vērtībai), kuras aprēķināšanas metodes nosaka Ministru kabinets”.

Šis formulējums ir aizgūts no starptautiskaji piemērotā “tirgus cenas” principa formulējuma, un nozīmē to, ka darījumos ar saistītajām personām gūtie ieņēmumi nedrīkst būt zem tirgus vērtības, bet izdarītās izmaksas – virs tirgus vērtības. Šis iztrūkums/pārsniegums ir uzskatāms par nosacīti sadalīto peļņu un ir iekļaujams ar UIN apliekamajā ienākumā.

Tātad, pieņemsim, ka Jūsu uzņēmums iegādājas no saistītā uzņēmuma preces par 1,000,000 un tālākpārdod par 1,100,000.  Ar darījumu saistītās administratīvās un pārdošanas izmaksas ir 50,000. Piemērojot, tīrās peļņas metodi, tiek konstatēts, ka operatīvās peļņas norma ir 5–10%, tātad, Jūsu uzņēmumam ir jānopelna vismaz 1,100,000 x 5% = 55, 000. Tātad iepirkuma cenas vērtībai ir jābūt vienādai vai mazākai par 1,100,000 – 50,000 – 55,000 = 995,000. Tas nozīmē, ka esat nopirkuši par 5000 virs tirgus vērtības. Šis pārsniegums ir jāiekļauj UIN bāzē, un maksājamais nodoklis būs 5000 x 20/80 = 1,250 eiro.

Saistīto personu definīcija

Jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums neparedz saistīto personu definīciju. Līdz ar to no 2018. gada 1. janvāra ir piemērojama likumā “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 18. daļā dotā saistīto personu definīcija.

18) saistītas personas — divas vai vairākas fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistīta šādu personu grupa, vai šādu personu vai grupas pārstāvji, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

a) tās ir mātes un meitas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības,

b) vienas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības līdzdalības daļa otrā sabiedrībā ir no 20 līdz 50 procentiem, turklāt šai mātes un meitas komercsabiedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai nav balsu vairākuma,

c) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās komercsabiedrībās vai kooperatīvajās sabiedrībās (ir balsu vairākums) vienai un tai pašai personai un šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei,

d) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās komercsabiedrībās vai kooperatīvajās sabiedrībās (ir balsu vairākums) vairākām, bet ne vairāk kā 10 vie­nām un tām pašām personām,

e) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās sabiedrībās (ir balsu vairākums) komercsabiedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai, kurā fiziskajai personai (vai šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei, vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) pieder vairāk nekā 50 procenti no šo sabiedrību pamatkapitāla vai daļu vērtības,

f) vienai un tai pašai personai vai vienām un tām pašām personām ir balsu vairākums šo komercsabiedrību vai kooperatīvo sabiedrību valdēs (izpild­institūcijās),

g) starp šīm personām papildus līgumam par konkrētu darījumu jebkādā formā ir noslēgta vienošanās (arī vienošanās, kas atklātībai nav darīta zināma) par jebkādu līgumā neparedzētu papildu atlīdzību vai šīs komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības veic cita veida saskaņotu darbību, lai samazinātu nodokļus;

Ievērojot to, ka Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums vairs neparedz “uzņēmumu grupas pazīmi”, no normatīvajiem aktiem izriet, ka tirgus vērtība ir jāpiemēro arī iekšzemes uzņēmumiem, ja tiešā līdzdalība vienam uzņēmumam otrā ir robežās no 20%–50%. Tas nozīmē, ka transfertcenas skars plašāku subjektu loku nekā līdz šim.

No otras puses, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.2 pantā ir saglabājusies atsauce uz  likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, tāpat kā iepriekš nosakot, ka transfertcenu dokumentācija iekšzemes uzņēmumiem ir jāgatavo, ja tie ir grupas dalībnieki (tātad, ja vismaz 90% tieši vai netieši pieder vienam dalībniekam).

Domājams, ka likums tiks grozīts, taču no šī brīža redakcijas, kas plānota uz 2018. gada 1. janvāri, izriet, ka transfertcenas attieksies uz uzņēmumiem, kuriem ir līdzdalība no 20%. Tomēr “pilnā transfertcenu dokumentācija” darījumiem starp šādām personām netiek prasīta, kas nozīmē, ka šādi uzņēmumi var sagatavot vienkāršotu vai nepilnu dokumentāciju.