Par mikrouzņēmuma maksātāju var kļūt individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts Ienēmumu Dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, un atbilst sekojošiem kritērijiem:

 • Apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 euro
 • Darbinieku skaits jebkurā brīdī ir nav lielāks par 5
 • Darbinieka ienākums nepārsniedz 720 euro mēnesī
 • Valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki.

Par mikrouzņēmuma darbiniekiem tiek uzskatīti:

 • Mikrouzņēmuma īpašnieks
 • Fiziskā persona, ar kuru ir noslēgts darba līgums
 • Prokūrists

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir pienākums slēdzot darba līgumu, rakstveidā informēt potenciālo darbinieku, ka darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. No mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma nav jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tomēr, mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai.

Mikrouzņēmumu nodokļa likmes

Mikrouzņēmumu nodokļa pamatlikme ir 9%. Gadījumos, ja mikrouzņēmums neievēro tam noteiktos kritērijus, tad mikrouzņēmuma nodokļa likme pieaug:

 • +2% par katru papildus nodarbināto darbinieku, ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz piecus darbiniekus
 • 20% ja mikrouzņēmuma apgrozījums gadā pārsniedz 100 000 euro. Apgrozījuma pārsnieguma daļai piemēro 20% likmi
 • 20% Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums pārsniedz 720 euro mēnesī. Apgrozījuma pārsnieguma daļai piemēro 20% likmi.

 Ar mikrouzņēmumu nodokli apliek mikrouzņēmuma gada apgrozījumu.

 Mikronodoklis ar 9% likmi ietver:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)
 • Uzņēmuma ienākuma nodokli (UIN)
 • Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu

Valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts kase sadala šādi:

 • 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā
 • 65 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā
 • 30 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā
 • 4,9 procentus — uzņēmumu ienākuma nodokļa kontā.

Mikrouzņēmumu grāmatvedības kārtošana

Mikrouzņēmumiem jāpiemēro tie grāmatvedības kārtošanu reglamentējošie normatīvie akti, kas nosaka konkrētas grāmatvedības kārtošanas prasības atkarībā no mikrouzņēmuma juridiskās formas.

 • Likums „Par grāmatvedību”
 • MK 2003. gada 21.oktobra “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”

Atkarībā no juridiskās formas ir jāievēro šādas prasības:

1. Mikrouzņēmumi (SIA) iesniedz VID gada pārskatu, kuram ir jāsakrīt ar kalendāro gadu.

2. Mikrouzņēmumi (individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un fiziskās personas, kas reģistrētas VID kā saimnieciskās darbības veicēji, un kas veic grāmatvedības uzskaiti divkāršā ieraksta sistēmā) ievēro MK 2007. gada 8. maija noteikumus Nr.301 “Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem”.

3. Mikrouzņēmumi (individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un fiziskās personas, kas reģistrētas VID kā saimnieciskās darbības veicēji, un, kas veic grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā) ievēro MK 2007. gada 20. marta noteikumus Nr.188 “„Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”.

Mikrouzņēmumam katru ceturksni arī ir jāiesniedz Valsts Ieņēmumu Dienestā Mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju, līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Deklarācijā ir jāapkopo šādus datus:

 • Mikrouzņēmuma apgrozījumu ceturksnī, kas no gada sākuma nepārsniedz 100 000 euro
 • Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma daļu, kas no gada sākuma, pārsniedz 100 000 euro
 • Informāciju par darbiniekiem (vārds, uzvārds, personas kods) un to ienākumu pa pārskata ceturkšņa mēnešiem
 • Aprēķināto nodokli no ienākuma, darbinieku vai darbinieku ienākuma pārsnieguma daļas (jā tāds ir)
 • Kopā aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli.

Deklarācijā jānorāda arī mikrouzņēmuma juridisko formu (individuālais komersants; individuālais uzņēmums, t.sk. zemnieku vai zvejnieku saimniecība; fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs; kas reģistrēts VID; SIA), kā arī mikrouzņēmuma nosaukumu (fizisko personu vārdu) un reģistrācijas kodu (personas kodu).

Mikrouzņēmumu nodokli ir jāmaksā Valsts kasē katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.