Publicēts iFinanses.lv 2014. gada 22. maijā

Likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) ir paredzēts speciāls nodokļu režīms kooperatīviem, kuriem ir piešķirts atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības statuss. Tāpēc radies jautājums – vai komercsabiedrībām, veicot darījumus ar šādām kooperatīvajām sabiedrībām, ir jāievēro transferta cenu normas?

Atbild SIA AAT partneris, sertificēts nodokļu konsultants Artūrs Breicis:

Saskaņā ar likuma par UIN 12.panta 2.daļu uzņēmums, nosakot apliekamo ienākumu, peļņu palielina par summu, kuru veido preču vai pakalpojumu pirkšanas/pārdošanas vērtības starpība, kas ir zemāka/augstāka par tirgus vērtību darījumos ar uzņēmumu saistītām personām, saistītiem ārvalstu uzņēmumiem vai no komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām, kuras ir atbrīvotas no uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) vai kuras izmanto citos Latvijas likumos noteiktās UIN atlaides vai atvieglojumus, vai no saistīta uzņēmuma, ar kuru veido uzņēmumu grupu.

Lai izvērtētu nodokļu normatīvo aktu piemērošanu atbilstīgo kooperatīvu darījumu partneriem, sākotnēji apskatīsim, kas tad īsti ir atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība, kā to UIN mērķiem definē Valsts ieņēmumu dienests (VID) un cik kooperatīvi šādu statusu 2014. gadā Latvijā ir ieguvuši. Atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība ir brīvprātīga fizisko un juridisko personu apvienība, kuras mērķis ir sniegt pakalpojumus tās biedru saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai un kura atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.73 „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”. 2014. gadā šādu atbilstības statusu saņēmuši 52 lauksaimniecības kooperatīvi un 4 mežsaimniecības kooperatīvi.

Likuma par UIN 2.panta 3.daļa nosaka, ka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem, UIN nemaksā patstāvīgi. Atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedrs nodokli (iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) vai UIN) maksā par tam sadalīto atbilstošās kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma daļu.

Saskaņā ar saņemto VID skaidrojumu, VID ir atsaucies uz likuma par UIN 2.panta 3.daļu un paudis viedokli, ka minētās kooperatīvās sabiedrības nav uzskatāmas par UIN maksātajām tajā taksācijas periodā (t.i., ir atbrīvotas no UIN), kurā tās atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem un par kuru tām ir piešķirts atbilstības statuss. Līdz ar to saskaņā ar VID viedokli uz darījumiem ar atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām ir attiecināmas transferta cenu normas.

Tātad atbilstīgo kooperatīvu darījumu partneriem ir pienākums ievērot likuma par UIN 12.panta 2.daļas prasības, nosakot apliekamo ienākumu, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN) 15.2 pantu sniegt informāciju un pamatot darījuma cenas atbilstību tirgus cenai par veiktajiem darījumiem.

Aizpildot UIN deklarāciju, uzņēmumam taksācijas perioda laikā veiktie darījumi ar atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām un tajos piemērotās cenas ir jānorāda deklarācijas 2. pielikumā.

Ja darījumu kopsumma pārsniedz likuma par NN 15.2 pantā noteikto 14 300 EUR slieksni un uzņēmuma neto apgrozījums pārsniedz 1,43 miljonus EUR, nodokļu maksātājam ir pienākums pamatot darījumu vērtības atbilstību tirgus vērtībai un sagatavot likuma par NN 15.2 panta 2.daļā noteikto informāciju. Transferta cenu dokumentācija ir jāuzglabā 5 gadus un jāiesniedz VID mēneša laikā pēc pieprasījuma. Dokumentācijas neiesniegšanas gadījumā VID ir tiesīgs aprēķināt cenas pēc tā rīcībā esošās informācijas.