Ievads

2018. gada 25. oktobrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” attiecībā uz transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu.New transfer pricing requirements in LatviaGrozījumi ir piemērojami darījumiem, kuri ir veikti sākot ar 2018. gada 1. janvāri. Par grozījumiem rakstīju jau iepriekšējos “Bilances” numuros un šobrīd publicējam aprakstu par jau pieņemtajām likuma normām.

Grozījumi galvenokārt nepieciešami, lai iestrādātu normatīvajos aktos Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas (turpmāk – OECD) Bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas (turpmāk – “Base Erosion and Profit Shifting”) rīcības plāna 13.aktivitātes rezultātā pārskatīto standartu transfertcenu dokumentācijai. Kā arī bija nepieciešams saskaņot jaunās transfertcenu dokumentācijas prasības ar jauno uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu.

Atbildot uz pastāvīgi uzdotajiem jautājumiem par to, vai jaunās prasības ir Latvijas izgudrojums, uzreiz uzsvēršu, ka dokumentācijas prasības ir pārņemtas no OECD BEPS plāna, un līdzīgas prasības ir ieviestas vai tiek ieviestas arī citās valstīs.

Trīs līmeņu dokumentācija

Atbilstoši jaunajam standartam, transfertcenu dokumentācija sastāv no dokumentiem trijos līmeņos:

(1) Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti (Country-by-Country report), kas ietver vispārīgus datus par starptautiskas uzņēmumu grupas ienākumu, materiālo aktīvu, darbinieku, nodokļu un citiem indikatoriem katrā atsevišķā valstī.

(2) Globālā dokumentācija (Master file). Globālajā dokumentācijā ietveramo informāciju var iedalīt šādās piecās kategorijās:

 • starptautiskās uzņēmumu grupas organizatoriskā struktūra – juridiskā un ģeogrāfiskā struktūra
 • grupas Biznesa modelis (vispārējs biznesa apraksts, kas ietver svarīgākos konkurētspējas avotus, piegādes ķēdes aprakstu, svarīgākās preces un pakalpojumus, grupas ietvaros veiktos pakalpojumus, ģeogrāfiskos tirgus, funkciju analīzi un veiktās reorganizācijas)
 • starptautiskas uzņēmumu grupas nemateriālais īpašums (vispārējs nemateriālā īpašuma apraksts, līgumi u.c.)
 • starptautiskas uzņēmumu grupas ietvaros veiktie finanšu darījumi – savstarpēji veiktie darījumi un transfertcenu politika
 • starptautiskas uzņēmumu grupas finanšu un nodokļu posteņi – starptautiskās uzņēmumu grupas konsolidētie finanšu pārskati, grupas ietvaros noslēgtās iepriekšējās vienošanās par cenām

(3) Vietējā dokumentācija (Local file). Tajā ietvertā informācija papildina globālo dokumentāciju, un tā pamato, ka kontrolētajā darījumā noteiktā vērtība atbilst tirgus vērtībai. Vietējā dokumentācija satur transfertcenu analīzi saistībā ar vietējā nodokļu maksātāja veikto kontrolēto darījumu, tajā skaitā, attiecīgo finanšu informāciju, salīdzināmības analīzi, pamatojumu transfertcenu metodes izvēlei.

Kam ir jāievēro transfertcenas?

Lai izvairītos no pārpratumiem, uzsvēršu, ka ir jānošķir divi jautājumi, proti, darījumu tirgus vērtības ievērošana un transfertcenu dokumentācijas sagatavošana.

Darījumu tirgus vērtības ievērošana izriet no UIN likuma 4. panta 2.d., 2.p. e) apakšpunkta un tā attiecas uz darījumiem ar jebkuru saistītu personu. Tas nozīmē ka, piemēram, izsniedzot aizdevumu saistītajam iekšzemes uzņēmumam, ir jāievēro procentu tirgus vērtība, vai, pārdodot preces saistītajam iekšzemes uzņēmumam, ir jāpiemēro tirgus vērtībai atbilstoša cena arī tajos gadījumos, ja transfertcenu dokumentācija nav jāgatavo.

Savukārt grozījumos likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktais dokumentācijas sagatavošanas pienākums attiecas uz šaurāku personu loku. Tāpēc, ja uz attiecīgo personu neattiecas transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas pienākums, vienmēr ir jāizvērtē arī iespējamais pienākums ievērot darījumu tirgus vērtību.

Tātad, dokumentācija par 2018.gadu un turpmāk ir jāsagatavo nodokļu maksātājam, kurš veic darījumus ar:

(1) saistītu personu, kas likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē ir uzskatāma par saistītu ārvalstu uzņēmumu;

(2) likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 18. punktā minēto fizisko personu;

(3) zemu nodokļu teritoriju (ofšoru) uzņēmumu;

(4) saistītu personu – rezidentu, ja darījums, komerciālās vai finanšu attiecības, pēc izpildītajām funkcijām, uzņemtajiem, kontrolētajiem vai vadītajiem riskiem vai izmantotajiem aktīviem, ir ekonomiski saistītas (notiek vienas piegādes ķēdes ietvaros) ar citu saistītu ārvalstu uzņēmumu vai šā ofšora personām.

Darījumu vērtības sliekšņi

Grozījumi ievieš darījumu vērtības robežšķirtnes, kuras pārsniedzot nodokļu maksātājam rodas pienākums iesniegt vietējo un/vai globālo dokumentāciju.

Ja uzņēmums veic darījumus ar ārvalstu uzņēmumiem, ofšoru uzņēmumiem, kā arī ar uzņēmumu saistītajām personām, tad var izšķir  šādas situācijas :

(1) Nodokļu maksātājam ir pienākums 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada beigām iesniegt VID:

 • globālo dokumentāciju, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
 1. kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 15 000 000 eiro,
 2. apgrozījums attiecīgajā finanšu gadā pārsniedz 50 000 000 eiro un kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 5 000 000 eiro,
 • vietējo dokumentāciju, ja kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 5 000 000 eiro.

(2) Pienākums 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada beigām sagatavot un, ja VID pieprasa, mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniegt:

 • globālo dokumentāciju, ja nodokļu maksātāja neto apgrozījums attiecīgajā finanšu gadā nepārsniedz 50 000 000 eiro un kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā nepārsniedz 15 000 000 eiro, bet pārsniedz 5 000 000 eiro,
 • vietējo dokumentāciju, ja kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 250 000 eiro, bet nepārsniedz 5 000 000 eiro.

Ja darījumu ar saistītajām personām summas ir mazākas par 250 000 eiro, pienākuma sagatavot dokumentāciju nav. Tomēr arī šādos darījumos ir jāievēro tirgus vērtība un nepieciešamības gadījumā jāspēj tā pierādīt, piemērojot MK 2017. gada 14. novembra  noteikumu Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” normas.

Shematiski darījumu sliekšņi ir attēloti klātpievienotajā tabulā.

Transfertcenu dokumentācijas prasības

VID tiesības pieprasīt informāciju

Papildus grozījumi nosaka, ka tajos gadījumos, kad nodokļu maksātājam rodas pienākums sagatavot transfertcenu dokumentāciju, VID būs tiesības to pieprasīt kopā ar jebkuru citu informāciju. Šīs tiesības VID varēs izmantot, lai pārbaudītu tirgus vērtības pamatotību, arī lai pārbaudītu nodokļu maksātāja transfertcenu korekciju riskus un konsultētu nodokļu maksātāju par iespējamiem transfertcenu korekciju riskiem, kā arī piedāvātu labprātīgi labot nodokļu deklarāciju vai aicinātu nodokļu maksātāju uzsākt iepriekšējas vienošanās procedūru par darījuma vērtības atbilstību saskaņā ar likuma 16.pantu. Ir jāatzīmē, ka arī šobrīd VID veic aktīvu darbību kampaņas “Konsultē vispirms” ietvaros, aicinot konkrētus nodokļu maksātājus labprātīgi izvērtēt savus transfertcenu riskus, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt transfertcenu dokumentāciju u.c. informāciju.

Šādas VID tiesības attieksies arī uz darījumiem, kuri ir iesaistīti starptautisko darījumu ķēdē (likuma 15.2. panta otrās daļas 4. punkts). Šajā gadījumā vietējā dokumentācija ir jāsagatavo, ja izpildās divi kritēriji – kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 250 000 eiro un vietējās dokumentācijas sagatavošanu pieprasa nodokļu administrācija.

Pieprasot vietējo dokumentāciju, nodokļu administrācija izvērtē, vai pieprasīt sagatavot visu vietējo dokumentāciju vai tikai tās noteiktas daļas.

Abos gadījumos vietējo dokumentāciju ir jāiesniedz 90 dienu laikā pēc VID pieprasījuma. Šo termiņu var pagarināt par 30 dienām, ja nodokļu maksātājs iesniedz motivētu lūgumu.

Kā analizēt situāciju?

Lai attēlotu transfertcenu dokumentācijas nepieciešamības analīzi, izveidoju šādu analīzes shēmu.

Untitled

Tātad analīze sākas ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 18. daļas analīzi, lai noskaidrotu vai darījums tiek veikts ar saistītu personu. Tālāk tiek analizēta likuma 15.2 panta normas, vispirms, attiecībā uz transfertcenu dokumentācijas subjektiem un pēc tam – darījumu robežšķirtnēm. Pievērsiet uzmanību arī tam, ka, teiksim, ofšora uzņēmumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” nav pieminēti, tie izriet no Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma.

Ja veicat darījumus ar saistītajām personām, kuras ir uzskaitītas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.2 pantā, tad Jums ir jāanalizē darījumu apmēri un, izejot no tiem jāsecina, kāda dokumentācija ir jāsagatavo un kad jāiesniedz.

Vienīgais izņēmums, kas nav ietilpināts šajā shēmā, ir starptautiskā darījumu ķēdē ietilpstoši Latvijas uzņēmumi. Šajā gadījumā dokumentācija ir jāsagatavo tad, ja VID to īpaši pieprasa.

Dokumentācijas sagatavošanas prasības

Grozījumi precizē, ka nodokļu maksātājs nodrošina, lai transfertcenu dokumentācija atbilstu šādiem noteikumiem.

Informācijas pieejamība

Transfertcenu dokumentāciju ir jāsagatavo, pamatojoties uz informāciju, kāda ir saprātīgi pieejama pārskata gada ietvaros, vai, ja veic uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas labojumus, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama brīdī, kad tiek veikti attiecīgie labojumi. Šis ir samērīguma principa apliecinājums, kas sakrīt arī ar OECD ieteikumiem.

Dokumentācijas valoda

Globālā dokumentācija ir jāsagatavo latviešu vai angļu valodā. Ja globālā dokumentācija ir sagatavota angļu valodā, nodokļu administrācijai ir tiesības pieprasīt visas dokumentācijas vai tās daļas tulkojumu latviešu valodā un nodokļu maksātājam ir pienākums pieprasīto tulkojumu iesniegt viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Dokumentācijas atjaunošanas biežums

Lai nodrošinātu, ka veiktā funkcionālā un ekonomiskā analīze, kā arī piemērotā transfertcenu metodoloģija ir aktuāla, transfertcenu dokumentācija ir jāpārskata katru gadu. Ja situācija nav būtiski mainījusies, tad transfertcenu dokumen­tāciju (izņemot tajā iekļautos salīdzināmos finanšu datus) nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārskatīt reizi trijos gados.

Meklēšanas funkcijas nodrošināšana

Transfertcenu dokumentācijai turpmāk būs jābūt pieejamai elektroniskā formātā, kas pieļauj meklēšanas funkciju tekstā.

Atbildība

Nodokļu administrācijai ir tiesības piemērot nodokļu maksātājam soda naudu līdz 1% no kontrolētā darījuma, bet ne vairāk kā 100 000 euro, ja nodokļu maksātājs nav ievērojis šajā pantā minēto transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņu, kā arī, ja nodokļu maksātājs būtiski pārkāpis transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasības.